Εκπαίδευση

Στο Εργαστήριο Βοτανικής διδάσκονται τα παρακάτω προπτυχιακά μαθήματα:

  • Βιολογία Φυτών Ι ( Υποχρεωτικό Γ’ εξάμηνο)
  • Βιολογία Φυτών ΙΙ ( Υποχρεωτικό Δ’ εξάμηνο
  • Οικολογία ΙΙ (Υποχρεωτικό Ζ’ εξάμηνο)

Επιλογής:

  • Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων και Υπηρεσιών
  • Ειδικά μαθήματα Βοτανικής
  • Βιοποικιλότητα  και Βιολογία Διατήρησης
  • Οικολογία της Βλάστησης

Μαθήματα στα οποία συμμετέχουν καθηγητές του τμήματος:

  • Η επιστήμη της Βιολογίας (Υποχρεωτικό Α’ εξάμηνο)
  • Βιογεωγραφία (Επιλογής)